BEROEPSORGANISATIE VAN
SCHRIJVERS EN VERTALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer M. Rutte,
25 juni 2015
De European Writers’ Council (EWC), de Federation of European Publishers (FEP) en de European and International Booksellers Federation (EIBF), de vertegenwoordigende organisaties van de verschillende nationale bonden van schrijvers, literair vertalers, boekverkopers en uitgevers, willen hierbij hun grote zorg uitspreken over het voornemen van de Nederlandse regering om het lage BTW-tarief op boeken af te schaffen. Het BTW-percentage zou door deze maatregel van 6 naar 21 procent worden verhoogd.
Wij verzoeken u binnen de voorgenomen belastingherzieningen het lage BTW-tarief voor boeken te handhaven. Verhoging van het tarief zal op korte termijn leiden tot prijsverhogingen, met als gevolg minder lezers, met alle negatieve culturele, sociale, maatschappelijke en economische effecten van dien.

In onze visie is de BTW een goed instrument om het lezen te stimuleren en daardoor de voordelen te genieten van de toename van het aantal lezers, zoals die zijn gebleken bij eerdere ervaringen met het verlagen van de BTW. In landen waar het BTW-tarief op boeken is verhoogd, leidde dat daarentegen tot ontwrichting van de boekhandel en uitgeverij (faillissementen, ontslagen, afgeblazen projecten, etc.), met als onvermijdelijk gevolg een achteruitgang van de boekenconsumptie,met een negatief effect op de economie en de maatschappij, in termen van onderwijs en opleiding, concurrentievermogen en werkgelegenheid, dat tot ver voorbij de boekensector reikt

De waarde van het aanmoedigen van lezen door een laag BTW-tarief op boeken wordt algemeen erkend; een ruime meerderheid van EU-lidstaten ‒ 26 van de 28 ‒ heeft deze belangrijke mogelijkheid binnen de Europese regelgeving benut, net als vele andere landen wereldwijd die een gereduceerd tarief hanteren of zelfs helmaal geen BTW heffen op boeken.

Het zo laag mogelijk houden van de belasting op boeken draagt bij aan een vitale uitgeefbranche in Nederland en zal op de middellange en lange termijn een positief effect hebben op de economie, en daarmee door culturele, opleidings- en kennisgedreven groei aan het herstel na de crisis bijdragen.

Omgekeerd zullen de mogelijke voordelen van een hogere belasting op korte termijn niet opwegen tegen de onvermijdelijke negatieve gevolgen: de problemen waarmee de boekensector de laatste jaren reeds werd geconfronteerd zullen alleen maar erger worden, terwijl de positieve effecten van het feit dat er meer gelezen zich niet zullen voordoen.

We verzoeken u daarom de voorgenomen verhoging van de BTW op boeken te heroverwegen en Nederland de voordelen van een groot lezerspubliek en een gezonde boekensector te blijven gunnen.


Hoogachtend,
 

< vorige
Lied ‘Alleen met je talent’ eert schrijvers en vertalers
volgende >
Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login